แผนพัฒนาท้องถิ่น -
งบประมาณประจำปี -
แผนการจัดหาพัสดุ -
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง -
รายงานทางการเงิน -
รายงานการประชุมสภ -
รายงานการประชุม อบต.-
รายงานผลการปฏิบัติงาน -
เอกสารแผ่นพับ -
ข้อบัญญัติ อบต. -
ภาษีท้องถิ่น -หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่าง ๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บเพื่อนบ้าน
เว็บ อบต.ศรีสะเกษ  - ประกาศให้ใช้แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง, การจัดหาพัสดุ
    ตค.2560, พย 2560, ธค 2560, มค 2561, กพ 2561, มีค 2561, เมย 2561, พค 2561, มิย 2561, กค 2561, สค 2561, กย 2561
    งบประมาณ 2562
 
-
กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามศาลปู่ตา บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 124.00 ตารางเมตร (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)m1-112919.69
 
-
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 210.00 เมตร (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)m1-242749.48
 
-
กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก สายบ้านโพธิ์ – โนนหนอง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 820.00 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 89 ลูกบาศก์เมตร (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)m1-100132.28
 
-
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอิฐ บ้านอีลอก หมู่ที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 787.5 ตารางเมตร (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)m2-499326.13>
 
-
กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางช่วงเชื่อมต่อกับถนนห้วยสำราญ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 3 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)m3-209807.63
 
-
กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนหุ่ง – น้ำท่วม บ้านโนนหุ่ง หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)m4-490,623.12
 
-
กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม.เฉลิมกาญจนา – บ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)m5-499128.18
 
-
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนกอง – วัดโนนแค (เลียบทางรถไฟ) บ้านโนนกอง หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)m6-498389.21
    งบประมาณ 2561
 
-
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำกุดฮี บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (20 ธันวาคม 2561)
 
-
กำหนดขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
  - โครงการเปิดทางระบายน้ำ หัวห่อม บ้านโนนจาน ม.3 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ลงวันที่ 22 มกราคม 2561)
  - โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านโนนจาน ม.3 บ้านโนนหุ่ง ม.4 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ลงวันที่ 22 มกราคม 2561)
  - โครงการ เก้าอี้พลาสติก ชนิดมีพนักพิง ไม่มีที่ท้าวแขน  (20 ตุลาคม 2560)
    งบประมาณ 2560
  - โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโนนกอง หมู่ที่ 6  กว้าง 3.00 ม.  ยาว 4.00 ม.  ลึก 1.20 ม. (1 สิงหาคม 2560)
  - โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านโนนกอง-บ้านบก  ตำบลโพนข่า (ตามแบบมาตรฐาน ทช.)  บ้านโนนกอง หมู่ที่ 6  จำนวน  2  ช่อง  ขนาดกว้าง  2.40 ม.  ลึก 2.40  ม.  ทำมุม  0 องศา (1 สิงหาคม 2560)
  - โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายแยกถนน 226 เลียบห้วยแฮด (ตามแบบมาตรฐาน ทช.)  บ้านโนนกอง หมู่ที่ 6    จำนวน  2  ช่อง  ขนาดกว้าง  2.40 ม.  ลึก 2.40  ม.  ทำมุม  0 องศา (1 สิงหาคม 2560)
  - โครงการก่อสร้างถนนดิน โดยลงหินคลุก สายแยกถนน 226-ทางรถไฟ  บ้านหนองหว้า  หมู่ที่ 5  กว้าง  4.00 ม.  ยาว 300.00 ม.  สูงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  1.50 ม. (1 สิงหาคม 2560)
  - โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกสายบ้านโนนหุ่ง-แม่น้ำมูล  บ้านโนนหุ่ง หมู่ที่ 4  กว้าง  5.00 ม.  ยาว 800.00 ม.  มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  400 ลบ.ม. (1 สิงหาคม 2560)
  - โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หนองสองห้อง บ้านโนนหุ่ง หมู่ที่ 4  กว้าง  4.00 ม.  ยาว 6.00 ม.  ลึก 3.00 ม. (1 สิงหาคม 2560)
  - โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโนนกอง-บ้านโนนจาน (ช่วงเป็นหลุมบ่อ)  ปริมาณพื้นที่ 78.00 ตารางเมตร  บ้านโนนจาน  หมู่ที่ 3  (1 สิงหาคม 2560)
  - โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก สายหนองแลน-กุดฮี  บ้านโนนจาน  หมู่ที่ 3    กว้าง 4.00 ม.  ยาว  1,000 ม.    มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  400  ลบ.ม. (1 สิงหาคม 2560)
  - โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอีลอก-หนองบอน  บ้านอีลอก หมู่ที่ 2  กว้าง 4.00 ม.  ยาว 200.00 ม.  หนา 0.15 ม.  พร้อมไหล่ทางหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  800 ตร.ม.
  - โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกสายแยกหนองสองห้อง – แยกหนองบักดอ  บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1    กว้าง 4.00 ม. ยาว 800.00 ม.  มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  320  ลบ.ม. (1 สิงหาคม 2560)
  - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 145.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม. (1 สิงหาคม 2560)
  - โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากสวนนายถาวร-โนนยาง) กว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางหรือมีพื้นที่ 800 ตร.ม. (13 กรกฏาคม 2560)
  - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศาลปู่ตา กว้าง 3.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางหรือมีพื้นที่ 120 ตร.ม. (13 กรกฎาคม 2560)
  - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบบรรทุกเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (23 พฤษภาคม 2560)
  - โครงการเปิดทางน้ำ กว้าง 1.00 ม. ยาว 1,045 ม. (6 ธันวาคม 2559)
  - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านโนนกองเลียบห้วยแฮด กว้าง 4.00 ม. ยาว 427.00 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 180 ลบ. (23 พฤศจิกายน 2559)
  - โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านหนองหว้า) กว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลุกรังไหล่ทางหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (23 พฤศจิกายน 2559)
  - โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านโนนหุ่ง-แม่น้ำมูล ) กว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมลูกรังไหล่ทางหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (23 พฤศจิกายน 2559)
  - โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายจากสามแยกบ่อนไก่-หนองบอน) กว้าง 4.00 ม. ยาว 195.00 ม. หนา
0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (23 พฤศจิกายน 2559)
  - โครงการปรับปรุงถนนสายแยกวัดบ้านโพธิ์-โนนชาด โดยลงหินคลุกกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,750.00 ม.
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 437 ตารางเมตร (23 พฤศจิกายน 2559)
     
    งบประมาณ 2559
  งบประมาณ 2560
  - ประกวดราคาซื้อรถบรราทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 (ประกาศ) (ราคากลาง)

  งบประมาณ 2559 

Website counter