เอกสารแผ่นพับ -
ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น -
การจดทะเบียนพาณิชย์ -
งบแสดงฐานะทางการเงิน -
แผนพัฒนาสามปี -
แผนอัตรกำลัง -
แผนการจัดหาพัสดุ -
ข้อบัญญัติ อบต. -
ข้อบัญญัติงบประมาณ -
ประกาศ อบต. -
รายงานการประชุมสภา -
รายงานผลการปฏิบัติงาน -


หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่าง ๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บเพื่อนบ้าน
เว็บ อบต.ศรีสะเกษ

  - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพุสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพุสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
งวดที่ 2 เดือน เมษายน 2557 - มิถุนายน 2557
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพุสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
งวดที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2556 - กันยายน 2557