แผนพัฒนาท้องถิ่น -
งบประมาณประจำปี -
แผนการจัดหาพัสดุ -
แผนดำเนินงาน -
แผนอัตรากำลังพนักงาน -
แผนจัดหาพัสดุ -
ประกาศสอบราคา -
ประกาศประกวดราคา -
สรุปผลการจัดซื้อ-จ้าง -
ข้อมูลรายรับรายจ่าย -
งบแสดงฐานะทางการเงิน -
รายงานการประชุมสภา -
รายงานการประชุม อบต.-
รายงานผลการปฏิบัติงาน -
เอกสารแผ่นพับ -
รายงานความพึงพอใจ -
ข้อบัญญัติ อบต. -
ภาษีท้องถิ่น -หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่าง ๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บเพื่อนบ้าน

หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
สำนักงานปลัด, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ติดต่อหมายเลข 0-4596-9842
กองคลัง, กองช่าง ติดต่อหมายเลข 0-4596-9827
E-mail : phossk@gmail.com    

 
   

          
 
-
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
      สำนักงานปลัด, กองการศึกษาศาสนาวันธรรม โทร. 0-4596-9842
      กองคลัง, กองช่าง โทร. 0-4596-9827
 
-
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทิศตะวันตกบ้านโนนกอง) บ้านโนนกอง ม.6 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561)
 
-
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก (สายวัดป่าอัมพวัน-หนองหล่ม) บ้านโนนหุ่ง ม.4 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561)
 
-
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก สายเลียบห้วยสำราญ-แม่น้ำมูล บ้านโนนจาน ม.3 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561)
 
-
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) บ้านโพธิ์ ม.1 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561)
 
-
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก สายหนองบักดอ-โนนวนามม้า บ้านโพธิ์ ม.1 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561)
 
-
กำหนดราคากลาง โครงการเปิดทางระบายน้ำ หัวห่อม บ้านโนนจาน ม.3 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ลงวันที่ 22 มกราคม 2561)
 
-
กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านโนนจาน ม.3 บ้านโนนหุ่ง ม.4 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ลงวันที่ 22 มกราคม 2561)
 
-
กำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อ เก้าอี้พลาสติก ไม่มีพนักพิง ไม่มีที่ท้าวแขน (ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560)
 
-
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถน้ำอเนกประสงค์
 
-
กำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
 
-
สอบราคาซื้อโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ 3
(ราคากลาง) (ประกาศ)
ประกาศลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559
 
-
สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางกระบะ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(ราคากลาง) (ประกาศ)
ประกาศลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559
 
-
สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางกระบะ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(ราคากลาง) (ประกาศ) หมายเหตุ - ไม่มีผู้สอบราคาได้ จึงดำเนินการสอบราคาใหม่
ประกาศลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
 
-
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT-PLACE RECYLING) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
(ราคากลาง) (แบบ ปร.4) (แบบ ปร.5(ก)) (ประกาศ)
ประกาศลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
 
-
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
(ราคากลาง) (แบบ ปร.4) (แบบ ปร.5(ก)) (ประกาศ)
ประกาศลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
 
-
 
-
กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบ และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
 
-
กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบ และขำระภาษีป้าย
     ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559
 
-
กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบ และชำระภาษีบำรุงท้องที่
     ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2559

          
          
           


          

Website counter