แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 2562

ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หมวดหมู่