แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

หมวดหมู่