แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566 รอบ 6 เดือน

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

  การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566–2570)

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

  หมวดหมู่