ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ การใช้แผนตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

หมวดหมู่