รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

หมวดหมู่