รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ : 77.71 คะแนน

หมวดหมู่