รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แยกเป็นรายเดือน

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566 รอบ 6 เดือน

  ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตค.65-มีค.66

  ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต-ตค.65-มีค.66
  สรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6เดือน)

  รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

  หมวดหมู่