ระบบบริหารงานบุคคล

ประกาศ ก อบต. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานจำนวนครั้งการลา เพื่อปรับค่าตอบแทน 2565

ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูฯ 2565

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2565

หมวดหมู่