ระบบบริหารงานบุคคล

การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565

หมวดหมู่