ระบบบริหารงานบุคคล

ทดสอบ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลคำสังมอบหมายงาน

รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 2562

ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

หมวดหมู่