มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลคำสังมอบหมายงาน

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

หมวดหมู่