มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

ประกาศ การใช้แผนตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลคำสังมอบหมายงาน

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

หมวดหมู่