มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลคำสังมอบหมายงาน

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

หมวดหมู่