ประกาศ/รายงาน/กิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

นายก อบต.โพธิ์ ขับเคลื่อน “โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย”

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างยั่งยืน โดยได้ดูพื้นที่เพื่อจัดเตรียมแปลงปลูกผัก ในการดำเนินงานตามแนวทางบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย”

กิจกรรมระดับปฐมวัย : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ “ฤดูหรรษา”

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อ.เมือง ฯ จ.ศรีสะเกษ จัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ “ฤดูหรรษา” ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ค่ะ – กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ – กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำวัน ตรวจเล็บ ตรวจผม ตรวจเครื่องแต่งกายประจำวัน – กิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ กิจกรรมเคลื่อนไหวอิสระ – กิจกรรมเสริมประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับฤดูต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การแต่งกายตามฤดูกาลต่างๆ – กิจกรรมสร้างสรรค์ ปะติดภาพหมวก แปะกระดาษรูปเสื้อกันหนาว- กิจกรรมกลางเเจ้ง ครูให้เด็กๆกระโดดในวงกลม วิ่งเสือกินวัว – กิจกรรมเสรีเล่นตามมุมต่างๆ มุมบล็อก มุมหนังสือ -กิจกรรมปลูกฝังเรื่อง ขยะเปียกในสถานศึกษา °°°เด็กๆเรียนรู้สนุกสนานและปลอดภัยค่ะ °°°

ประชุมบุคลากรกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางสาววรรณ์ลดา อภิรัตน์ธนินทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องปฏิบัติราชการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อแจ้งข้อราชการจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ และเรื่องอื่นๆ ให้ทราบและถือปฏิบัติ โดยมีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :  กิจกรรมระดับปฐมวัย

            การดำเนินการการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงฤดูกาลระบาด ตามแนวทางมาตรการสำคัญในการป้องกับควบคุมโรคฯ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา  มาตรการที่ 5 ล้างมือเป็นประจำ ครู ผู้ดูแลเด็กสอนเด็กล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย หรือสัมผัสสิ่งสกปรก และหลังทำกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อลดการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ

กิจกรรม “ปลูกฝังวินัยให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการคัดแยกขยะ” ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน”

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.โพธิ์  ต.โพธิ์  อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ “กิจกรรมปลูกฝังวินัยให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการคัดแยกขยะ”   เด็กๆ ได้เรียนรู้ การแยกประเภทขยะ  ชนิดของถังขยะ และการทิ้งขยะเปียกลดโลกร้อน   ซึ่งเด็กๆ ได้ลงมือทำ เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนำเศษอาหาร ของตนเองทิ้งลงถังขยะเปียก  เพื่อเป็นดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  “เด็กๆ เรียนรู้สนุกสนานและปลอดภัย

เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน สานสัมพันธ์ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม “เยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มอบหมายให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ออกเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เป็นการสร้างความอบอุ่น และเพื่อให้ทราบถึงความต้องการและอุปสรรคปัญหาภายในครอบครัวของเด็กนักเรียน เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและได้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

กิจกรรม จัดทำถังขยะเปียก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

กิจกรรม จัดทำถังขยะเปียก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

เรียน  ผู้บังคับบัญชา

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  ได้จัดทำถังขยะเปียก    เพื่อปลูกฝังวินัยให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการคัดแยกขยะ  ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการจัดทำหลุมขยะเปียก  เป็นการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีให้กับเด็ก   การลดขยะภายในศูนย์เด็ก  และเด็กๆ ได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กิจกรรมระดับปฐมวัย หน่วย วันลอยกระทง

วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.โพธิ์ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วยวันลอยกระทง ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ – กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ – กิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง วันเพ็ญเดือน

สิบสอง – กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทง ความสำคัญของวันลอยกระทง ส่วนประกอบของกระทง วิธีการประดิษฐ์กระทง กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ วันนี้เด็กๆได้ลอยกระทงในสระน้ำบริเวณสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – กิจกรรมสร้างสรรค์ ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ – กิจกรรมเสรี เล่นตามมุมต่างๆ มุมบล็อก °°°เด็กๆ เรียนรู้สนุกสนานอย่างปลอดภัยค่ะ °°°

กิจกรรมระดับปฐมวัย หน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 

เรียน ผู้บังคับบัญชา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต.โพธิ์ จัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย อายุ 2 – 4 ปี สาระที่ควรเรียนรู้ที่ ๓ ธรรมชาติรอบตัว หน่วยที่ 21 หน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะประกอบเพลง หนอนผีเสื้อ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบก เช่น กระต่าย วัว กระบือ หมู ไก่ กิจกรรมสร้างสรรค์ ปะติดภาพ “ภาพกระต่าย” กิจกรรมเสรี เล่นตามมุม เด็กๆ เรียนรู้สนุกสนานอย่างปลอดภัย ภายใต้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

บุคลากรสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2565

หมวดหมู่