ประกาศ/รายงาน/กิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

อบต.โพธิ์ เข้าร่วมประชุมเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองท้องถิ่น (Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 – 17.30 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้มอบหมายให้ นางสาววรรณ์ลดา อภิรัตน์ธนินทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมี

ส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองท้องถิ่น (Youth Participation Local Governance : International Knowledge Exchange Forum) ในหัวข้อ แพลตฟอร์มและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมและตัวอย่างกลไกสภาเด็กและเยาวชนในประเทศต่างๆ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

ตลาดนัดหนูน้อยมีสุข บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้มอบหมายให้ นางสาววรรณ์ลดา อภิรัตน์ธนินทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก นำเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ร่วมกิจกรรมตลาดนัดชุมชน โดยนำผลผลิตที่เด็กปลูกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาซื้อขายในตลาดนัดชุมชน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ตรงจากการซื้อขาย เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย มีเด็กนักเรียน บรรดาพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เคลือบฟลูออไรด์ป้องกันเด็กปฐมวัยฟันผุ


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เข้ารับบริการการตรวจสุขภาพประจำภาคเรียน (รอบ 6 เดือน) การตรวจสุขภาพเด็กทั่วไป ตรวจเช็คสุขภาพช่องปากและฟัน และการเคลือบฟลููออไรด์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลฟัน และการดูแลสุขภาพทางช่องปากให้สะอาดอย่างถูกสุขนิสัย เพื่อป้องกันฟันผุ

นิเทศติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตาม กิจกรรม“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

เรียน ผู้บังคับบัญชา

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2566  นางสาววรรณ์ลดา  อภิรัตน์ธนินทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  นิเทศติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตาม กิจกรรม“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย โดยเด็ก สามารถสนทนาและตอบคำถามได้ว่า ผักที่ปลูกคือผักอะไร  สามารถนำไปใช้ประกอบอาหารอะไรได้บ้าง เช่น ผักชี  นำไปประกอบอาหารแกงจืดได้ และเด็กๆ ก็ชอบรับประทานแกงจืดค่ะ

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โครงการ “ หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

  •  เรียน ผู้บังคับบัญชา
  • ตามที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “ หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอย่างพอเพียงภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แปลง นำโดย นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นั้น โดยในวันที่ 3 ก.พ. 2566 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต.โพธิ์ นำผลผลิตที่ได้ เช่น ผักกาด ผักบุ้ง มาจำหน่ายให้กับชุมชนเพื่อต่อยอดโครงการ “ หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
  • จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ศพด.ม.1 โพธิ์, ศพด.โรงเรียนบ้านโพธิ์ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ โดยนายตุ๋ย ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, รองผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ  ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม  ผอ.รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์  เจ้าหน้าที่อบต.โพธิ์ทุกคน, จิตอาสาฯ เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้ากิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566   ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ 

โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนาย ฤทธิชัย  มาเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานดังกล่าว  ซึ่งในงานมีการแสดงวงโปงลาง  การแสดงเล่นมายากล  การแสดงวงสตริง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ   การแสดงของเด็ก ศพด.ม.1 โพธิ์, ศพด.โรงเรียนบ้านโพธิ์, โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก,  โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม และการแสดงจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์  ซึ่งในงานมีการแจกขนมให้เด็กๆ   กิจกรรม ซุ้มเล่นเกมหรรษา แจกของขวัญมากมาย  พร้อมอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน  โดยผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 500 คน

พร้อมนี้ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล ห้างร้านต่างๆ สถานประกอบการเอกชน  ประชาชนในพื้นที่  และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน จนทำให้การจัดงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

  • วันที่ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 14.00 น. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเข้าร่วมพิธีในรูปแบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านทาง Page Facebook Live : โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

ร้านสมเกียรติการเกษตร มอบเมล็ดพันธุ์ผักสนับสนุนกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นักวิชาการศึกษาชำนาญ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากร้านสมเกียรติการเกษตร “ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” เพื่อสนับสนุน กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย” ในการนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ขอขอบพระคุณร้านสมเกียรติการเกษตร เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
หมวดหมู่