ประกาศ/รายงาน/กิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

ขอขอบคุณทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง #จากเบื้องหลังสู่ความสำเร็จในเบื้องหน้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ขอขอบคุณทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ด้วยความร่วมมือร่วมใจ และความรักสามัคคีของทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันมาตลอด ในการจัดเตรียมสถานที่ทำให้การประเมินคุณภาพภายนอก : การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากคณะผู้ประเมินภายนอก สมศ. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ดำเนินไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จด้วยดี งานต่อไป เราคงต้องช่วยดำเนินการกับทุกโครงการให้บรรลุเป้าหมายไปด้วยกันอีกนะคะสู้ๆ คะ …..ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 โพธิ์ สังกัด อบต.โพธิ์ รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. การประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ครั้งที่ 1/2565

โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็กปฐมวัยในศุูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

ประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ วางแผนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ในวันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 13.30 น. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ ในแนวทางการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site และแนวปฏิบัติในการมาเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง

หมวดหมู่