ประกาศ/รายงาน/กิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

โครงการ “ หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

  •  เรียน ผู้บังคับบัญชา
  • ตามที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “ หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอย่างพอเพียงภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แปลง นำโดย นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นั้น โดยในวันที่ 3 ก.พ. 2566 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต.โพธิ์ นำผลผลิตที่ได้ เช่น ผักกาด ผักบุ้ง มาจำหน่ายให้กับชุมชนเพื่อต่อยอดโครงการ “ หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
  • จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ศพด.ม.1 โพธิ์, ศพด.โรงเรียนบ้านโพธิ์ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ โดยนายตุ๋ย ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, รองผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ  ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม  ผอ.รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์  เจ้าหน้าที่อบต.โพธิ์ทุกคน, จิตอาสาฯ เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้ากิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566   ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ 

โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนาย ฤทธิชัย  มาเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานดังกล่าว  ซึ่งในงานมีการแสดงวงโปงลาง  การแสดงเล่นมายากล  การแสดงวงสตริง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ   การแสดงของเด็ก ศพด.ม.1 โพธิ์, ศพด.โรงเรียนบ้านโพธิ์, โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก,  โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม และการแสดงจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์  ซึ่งในงานมีการแจกขนมให้เด็กๆ   กิจกรรม ซุ้มเล่นเกมหรรษา แจกของขวัญมากมาย  พร้อมอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน  โดยผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 500 คน

พร้อมนี้ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล ห้างร้านต่างๆ สถานประกอบการเอกชน  ประชาชนในพื้นที่  และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน จนทำให้การจัดงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

  • วันที่ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 14.00 น. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเข้าร่วมพิธีในรูปแบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านทาง Page Facebook Live : โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

ร้านสมเกียรติการเกษตร มอบเมล็ดพันธุ์ผักสนับสนุนกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นักวิชาการศึกษาชำนาญ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากร้านสมเกียรติการเกษตร “ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” เพื่อสนับสนุน กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย” ในการนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ขอขอบพระคุณร้านสมเกียรติการเกษตร เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

นายก อบต.โพธิ์ ขับเคลื่อน “โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย”

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างยั่งยืน โดยได้ดูพื้นที่เพื่อจัดเตรียมแปลงปลูกผัก ในการดำเนินงานตามแนวทางบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย”

กิจกรรมระดับปฐมวัย : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ “ฤดูหรรษา”

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อ.เมือง ฯ จ.ศรีสะเกษ จัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ “ฤดูหรรษา” ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ค่ะ – กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ – กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำวัน ตรวจเล็บ ตรวจผม ตรวจเครื่องแต่งกายประจำวัน – กิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ กิจกรรมเคลื่อนไหวอิสระ – กิจกรรมเสริมประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับฤดูต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การแต่งกายตามฤดูกาลต่างๆ – กิจกรรมสร้างสรรค์ ปะติดภาพหมวก แปะกระดาษรูปเสื้อกันหนาว- กิจกรรมกลางเเจ้ง ครูให้เด็กๆกระโดดในวงกลม วิ่งเสือกินวัว – กิจกรรมเสรีเล่นตามมุมต่างๆ มุมบล็อก มุมหนังสือ -กิจกรรมปลูกฝังเรื่อง ขยะเปียกในสถานศึกษา °°°เด็กๆเรียนรู้สนุกสนานและปลอดภัยค่ะ °°°

ประชุมบุคลากรกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางสาววรรณ์ลดา อภิรัตน์ธนินทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องปฏิบัติราชการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อแจ้งข้อราชการจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ และเรื่องอื่นๆ ให้ทราบและถือปฏิบัติ โดยมีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :  กิจกรรมระดับปฐมวัย

            การดำเนินการการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงฤดูกาลระบาด ตามแนวทางมาตรการสำคัญในการป้องกับควบคุมโรคฯ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา  มาตรการที่ 5 ล้างมือเป็นประจำ ครู ผู้ดูแลเด็กสอนเด็กล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย หรือสัมผัสสิ่งสกปรก และหลังทำกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อลดการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ

กิจกรรม “ปลูกฝังวินัยให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการคัดแยกขยะ” ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน”

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.โพธิ์  ต.โพธิ์  อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ “กิจกรรมปลูกฝังวินัยให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการคัดแยกขยะ”   เด็กๆ ได้เรียนรู้ การแยกประเภทขยะ  ชนิดของถังขยะ และการทิ้งขยะเปียกลดโลกร้อน   ซึ่งเด็กๆ ได้ลงมือทำ เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนำเศษอาหาร ของตนเองทิ้งลงถังขยะเปียก  เพื่อเป็นดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  “เด็กๆ เรียนรู้สนุกสนานและปลอดภัย
หมวดหมู่