ประกาศ/รายงาน/กิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ในสังกัดอบต.โพธิ์

ร่วมอบรม หลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและครูคุณภาพศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนและ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสมองส่วนหน้า แก่เด็กปฐมวัย

มาตรการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100%

โครงการฝึกทักษะความปลอดภัยทางน้ำป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต.โพธิ์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ขอขอบคุณทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง #จากเบื้องหลังสู่ความสำเร็จในเบื้องหน้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ขอขอบคุณทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ด้วยความร่วมมือร่วมใจ และความรักสามัคคีของทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันมาตลอด ในการจัดเตรียมสถานที่ทำให้การประเมินคุณภาพภายนอก : การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากคณะผู้ประเมินภายนอก สมศ. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ดำเนินไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จด้วยดี งานต่อไป เราคงต้องช่วยดำเนินการกับทุกโครงการให้บรรลุเป้าหมายไปด้วยกันอีกนะคะสู้ๆ คะ …..ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

หมวดหมู่