ประกาศ/รายงาน/กิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

กิจกรรมเล่านิทานเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่  8  กันยายน  2566  เวลา  10.00  น. นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  ลงพื้นที่นิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โพธิ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  โดยแนะนำให้ครูเสริมพัฒนาการเด็กด้วย  “กิจกรรมการเล่านิทาน” เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.๑ โพธิ์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

บุคลากรทางการศึกษา อบต.โพธิ์เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย

  • วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. บุคลากร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ประกอบด้วย ครู ผู้ช่วยครู และนักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย EP.2 และผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี (ผ่านระบบออนไลน์) ในหัวข้อ “การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หัวข้อ การใช้แบบบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคล : ลักษณะบาดแผลของการบาดเจ็บแต่ละชนิด” จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้เด็กปฐมวัย

(กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย)

วันที่  12  กรกฎาคม  2566  เวลา  09.00 น.  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย  นำโดยนายตุ๋ย   ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในพื้นที่  โรงเรียนในพื้นที่  พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อสม. และประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์  เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ครู  ผู้ปกครองและชุมชน ได้ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และกำจัดลูกน้ำยุงลายในศูนย์ฯ และบริเวณใกล้เคียง ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และมาตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริิหารส่วนตำบลโพธิ์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จำนวน 1 วัน

การติดตาม นิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565

เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้ดำเนินการ ติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในด้านพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ครูได้จัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กๆ มีความสนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี เด็กๆได้ขยับเคลื่อนไหวร่างกาย ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต ทำให้ร่างกายแข็งแรง อารมณ์ดี แจ่มใส และมีความสุข ในด้านพัฒนาการด้านสติปัญญา ได้สอบถามเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เด็กๆ มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก สามารถพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง เล่าเรื่องราวของตนเองได้ สามารถ โต้ตอบกับครูและผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วยนางสาววรรณ์ลดา อภิรัตน์ธนินทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย

นายตุ๋ย  ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  ให้ความสำคัญกับเด็กปฐมวัย

โดยจัดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มีห้องเรียนแห่งคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)  ระดับปฐมวัย  โดยให้ครูนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์แบบ Active  Learning พัฒนา วิเคราะห์แผนการจัดประสบการณ์ตามกรอบมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และประเมินพัฒนาการเด็ก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เพลง “หนอนผีเสื้อ” เพลง “ฉันคือเมฆ”  และเพลง “ล้างมือบ่อยๆ”  7 ขั้นตอนล้างมือห่างไกลโรค ประกอบหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และธรรมชาติของผู้เรียนตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล

หมวดหมู่