ประกาศหนังสือราชการต่างๆ

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผถ.6/1) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สถ.6/1) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

หมวดหมู่