ประกาศหนังสือราชการต่างๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565

ประกาศ การใช้แผนตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ดำเนินกิจกรรมปฏิรูปพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์  ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” สร้างความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  จึงประกาศนโยบายให้ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาล และโอกาสพิเศษ ต่างๆ

หมวดหมู่