ประกาศหนังสือราชการต่างๆ

ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

หมวดหมู่