งานกิจการสภา

การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ครั้งแรก

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจิรศักดิ์ ศรีอร่าม ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  และนายชิดชัย จารัตน์  ท้องถิ่นอำเภอเมืองศรีสะเกษ  เข้าร่วมประชุมการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ครั้งแรก  ตามประกาศอำเภอเมืองศรีสะเกษ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  มติที่ประชุมเลือก นางธัญภา ยอดใส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ หมู่ที่ ๓  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

หมวดหมู่