ข่าวประชาสัมพันธ์

การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

                วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายตุ๋ย ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนา “ตำบลโพธิ์ เป็นชุมชนการเกษตร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ สังคมน่าอยู่ คู่การศึกษาดี”

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ดำเนินกิจกรรมปฏิรูปพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์  ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” สร้างความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  จึงประกาศนโยบายให้ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาล และโอกาสพิเศษ ต่างๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ กรณีเหตุพิเศษสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หมวดหมู่