ข่าวประชาสัมพันธ์

การติดตาม นิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565

เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้ดำเนินการ ติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในด้านพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ครูได้จัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กๆ มีความสนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี เด็กๆได้ขยับเคลื่อนไหวร่างกาย ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต ทำให้ร่างกายแข็งแรง อารมณ์ดี แจ่มใส และมีความสุข ในด้านพัฒนาการด้านสติปัญญา ได้สอบถามเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เด็กๆ มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก สามารถพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง เล่าเรื่องราวของตนเองได้ สามารถ โต้ตอบกับครูและผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แต่งตั้งเจ้าพนักงานดำเนินการตามโครงการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2566

การสำรวจข้อมูลวัด/สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์/สถานที่ปฏิบัติธรรมหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ซึ่งมีพระสงฆ์ใช้เป็นสถานที่จำวัดและปฏิบัติธรรม และยังไม่มีสถานะเป็นวัดตามกฎหมาย เขตพื้นที่ ต.โพธิ์ อ.เมืองฯ จ.ศก.

เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้มอบหมายให้กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยกองช่าง ออกสำรวจข้อมูลข้อมูลวัด/สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์/สถานที่ปฏิบัติธรรมหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ซึ่งมีพระสงฆ์ใช้เป็นสถานที่จำวัดและปฏิบัติธรรม และยังไม่มีสถานะเป็นวัดตามกฎหมายมีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากตั้งอยู่ในที่ดินของราชการหรือที่เอกชนที่แสดงเจตนาอุทิศให้ แต่ยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หรือกรณีอื่นๆ ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรายงานการสำรวจข้อมูลวัดฯ ให้อำเภอเมืองศรีสะเกษทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วยนางสาววรรณ์ลดา อภิรัตน์ธนินทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย

นายตุ๋ย  ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  ให้ความสำคัญกับเด็กปฐมวัย

โดยจัดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มีห้องเรียนแห่งคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)  ระดับปฐมวัย  โดยให้ครูนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์แบบ Active  Learning พัฒนา วิเคราะห์แผนการจัดประสบการณ์ตามกรอบมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และประเมินพัฒนาการเด็ก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เพลง “หนอนผีเสื้อ” เพลง “ฉันคือเมฆ”  และเพลง “ล้างมือบ่อยๆ”  7 ขั้นตอนล้างมือห่างไกลโรค ประกอบหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และธรรมชาติของผู้เรียนตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล

อบต.โพธิ์ เข้าร่วมประชุมเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองท้องถิ่น (Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 – 17.30 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้มอบหมายให้ นางสาววรรณ์ลดา อภิรัตน์ธนินทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมี

ส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองท้องถิ่น (Youth Participation Local Governance : International Knowledge Exchange Forum) ในหัวข้อ แพลตฟอร์มและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมและตัวอย่างกลไกสภาเด็กและเยาวชนในประเทศต่างๆ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

ตลาดนัดหนูน้อยมีสุข บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้มอบหมายให้ นางสาววรรณ์ลดา อภิรัตน์ธนินทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก นำเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ร่วมกิจกรรมตลาดนัดชุมชน โดยนำผลผลิตที่เด็กปลูกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาซื้อขายในตลาดนัดชุมชน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ตรงจากการซื้อขาย เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย มีเด็กนักเรียน บรรดาพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เคลือบฟลูออไรด์ป้องกันเด็กปฐมวัยฟันผุ


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เข้ารับบริการการตรวจสุขภาพประจำภาคเรียน (รอบ 6 เดือน) การตรวจสุขภาพเด็กทั่วไป ตรวจเช็คสุขภาพช่องปากและฟัน และการเคลือบฟลููออไรด์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลฟัน และการดูแลสุขภาพทางช่องปากให้สะอาดอย่างถูกสุขนิสัย เพื่อป้องกันฟันผุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

หมวดหมู่