ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมงานบุญมหาสังฆทาน วัดบ้านโพธิ์ ประจำปี 2566

  • ในวันพุธที่  16  สิงหาคม  2566  เวลา  09.30  น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  นำโดยนายตุ๋ย  ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง และลูกจ้างในสังกัด  ร่วมงานบุญมหาสังฆทาน ประจำปี 2566  พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหาร น้ำดื่ม  เพื่อสืบทอดงานประเพณีให้ดำรงคงไว้ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  ซึ่งได้ร่วมกันทำมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน โดยมีพระสงฆ์จาก 3  ตำบล  คือ ตำบลโพธิ์  ตำบลโพนเขวา  และตำบลหนองแก้ว ได้มาร่วมลงอุโบสถสามัคคี โดยมีสาธุชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  ร่วมถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณีและวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา  ประจำปี  2566

  • วันที่  5  สิงหาคม  2566  เวลา  08. 30 น. เป็นต้นไป  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  นำโดยนายตุ๋ย  ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  คณะผู้บริหาร  พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัด  ร่วมใจ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน  พร้อมจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน – ไทยธรรม  แด่พระภิกษุสงฆ์  จำนวน  9 วัด  เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดระยะเวลา  3  เดือน  ของเทศกาลเข้าพรรษา  ณ  อุโบสถวัดบ้านโพธิ์  วัดป่าอัมพวัน  วัดหนองเข็ง  วัดเหล่าแค  วัดโนนดั่ง  วัดโนนแค(วัดชนะสงคราม)  วัดเฉลิมกาญจนาราม ที่พักสงฆ์บ้านอีลอก และวัดบ้านโนนจาน  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และวันสำคัญทางศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป 

อบต.โพธิ์ ลงนาม MOU บูรณาการ 15 หน่วยงาน ขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สู่การพัฒนาวัดและชุมชนอย่างยั่งยืน

  • วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดบ้านโพธิ์ ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด ชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา และ ภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ตำบลโพธิ์ จำนวน 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย วัดบ้านโพธิ์ วัดกลางสุนทราวาส องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม. 1 โพธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ หมู่บ้านโพธิ์ หมู่บ้านอีลอก หมู่บ้านโนนจาน หมู่บ้านโนนหุ่ง-น้ำท่วม หมู่บ้านหนองหว้า หมู่บ้านโนนกอง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) โดยมี พระมหาสำเร็จ ปทุมสิริ เจ้าคณะตำบลโพธิ์ กล่าวให้โอวาท และเปิดการประชุมฯ นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และนายเคน นัยนิตย์ กำนันตำบลโพธิ์ กล่าวรายงาน หลังจากเสร็จพิธีลงนามฯ ทุกหน่วยงานร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5ส (กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day) บริเวณภายในวัดบ้านโพธิ์ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า และนำรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดพื้นรอบนอกของอุโบสถ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถาน และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

บุคลากรทางการศึกษา อบต.โพธิ์เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย

  • วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. บุคลากร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ประกอบด้วย ครู ผู้ช่วยครู และนักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย EP.2 และผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี (ผ่านระบบออนไลน์) ในหัวข้อ “การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หัวข้อ การใช้แบบบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคล : ลักษณะบาดแผลของการบาดเจ็บแต่ละชนิด” จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้เด็กปฐมวัย

(กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย)

วันที่  12  กรกฎาคม  2566  เวลา  09.00 น.  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย  นำโดยนายตุ๋ย   ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในพื้นที่  โรงเรียนในพื้นที่  พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อสม. และประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์  เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ครู  ผู้ปกครองและชุมชน ได้ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และกำจัดลูกน้ำยุงลายในศูนย์ฯ และบริเวณใกล้เคียง ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และมาตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สารประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.-16.00 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พนักงานจ้างลูกจ้าง และกลุ่มสตรีตำบลโพธิ์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิตของสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมให้สตรีมีอาชีพ มีรายได้และเศรษฐกิจที่ดี โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมทำน้ำพริก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  เป็นประธานเปิดโครงการเรารักศิลปะ  ดนตรี และกีฬา

วันที่ 6  กรกฎาคม  2566 เวลา 09.30 น. นายตุ๋ย  ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์   เป็นประธาน เปิดโครงการเรารักศิลปะ  ดนตรี และกีฬา  ณ  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก  อ.เมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ  โดยมีนายเอกราช  ต้อนรับ   ครูชำนาญการ   เป็นผู้กล่าวรายงาน   ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์   ได้อุดหนุนงบประมาณ  จำนวน  30,000  บาท  ในการดำเนินการโครงการเรารักศิลปะ  ดนตรี และกีฬา  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียน  เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ มีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา   ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด  และเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  โดยมีกิจกรรม 3 ด้าน  ด้านศิลปะ  ด้านดนตรี และด้านกีฬา  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์   ยินดีให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้  มีประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก  คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมเปิดโครงการฯ

อบต.โพธิ์ ร่วมกิจกรรม

“วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2566

เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
หมวดหมู่