ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในและกิจกรรมสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 

วันศุกร์ที่  25  พฤศจิกายน  2565 เวลา  08.30 น.  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก   นายตุ๋ย  ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มอบหมายให้ นายวิชัย  นัยนิตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในและกิจกรรมสัมพันธ์  ประจำปีการศึกษา 2565  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก  อ.เมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬา และผู้ดำเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬา

กิจกรรม “ปลูกฝังวินัยให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการคัดแยกขยะ” ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน”

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.โพธิ์  ต.โพธิ์  อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ “กิจกรรมปลูกฝังวินัยให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการคัดแยกขยะ”   เด็กๆ ได้เรียนรู้ การแยกประเภทขยะ  ชนิดของถังขยะ และการทิ้งขยะเปียกลดโลกร้อน   ซึ่งเด็กๆ ได้ลงมือทำ เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนำเศษอาหาร ของตนเองทิ้งลงถังขยะเปียก  เพื่อเป็นดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  “เด็กๆ เรียนรู้สนุกสนานและปลอดภัย

เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน สานสัมพันธ์ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม “เยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มอบหมายให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ออกเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เป็นการสร้างความอบอุ่น และเพื่อให้ทราบถึงความต้องการและอุปสรรคปัญหาภายในครอบครัวของเด็กนักเรียน เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและได้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

กิจกรรม จัดทำถังขยะเปียก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

กิจกรรม จัดทำถังขยะเปียก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

เรียน  ผู้บังคับบัญชา

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  ได้จัดทำถังขยะเปียก    เพื่อปลูกฝังวินัยให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการคัดแยกขยะ  ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการจัดทำหลุมขยะเปียก  เป็นการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีให้กับเด็ก   การลดขยะภายในศูนย์เด็ก  และเด็กๆ ได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อบต.โพธิ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น ร่วมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2565

  • วันที่8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นำโดย นายตุ๋ย ทองมิตร นายกอบต.โพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางธัญภา ยอดใส ประธานสภา อบต.โพธิ์ สมาชิกสภาอบต.โพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัด สืบสานประเพณีท้องถิ่น ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดป่าอัมพวัน ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเก

กิจกรรมระดับปฐมวัย หน่วย วันลอยกระทง

วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.โพธิ์ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วยวันลอยกระทง ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ – กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ – กิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง วันเพ็ญเดือน

สิบสอง – กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทง ความสำคัญของวันลอยกระทง ส่วนประกอบของกระทง วิธีการประดิษฐ์กระทง กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ วันนี้เด็กๆได้ลอยกระทงในสระน้ำบริเวณสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – กิจกรรมสร้างสรรค์ ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ – กิจกรรมเสรี เล่นตามมุมต่างๆ มุมบล็อก °°°เด็กๆ เรียนรู้สนุกสนานอย่างปลอดภัยค่ะ °°°

กิจกรรมระดับปฐมวัย หน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 

เรียน ผู้บังคับบัญชา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต.โพธิ์ จัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย อายุ 2 – 4 ปี สาระที่ควรเรียนรู้ที่ ๓ ธรรมชาติรอบตัว หน่วยที่ 21 หน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะประกอบเพลง หนอนผีเสื้อ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบก เช่น กระต่าย วัว กระบือ หมู ไก่ กิจกรรมสร้างสรรค์ ปะติดภาพ “ภาพกระต่าย” กิจกรรมเสรี เล่นตามมุม เด็กๆ เรียนรู้สนุกสนานอย่างปลอดภัย ภายใต้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ร่วมต้อนรับผู้ตรวจกระทรวง พม.

วัดป่าอัมพวัน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางมามอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่มาอาศัย ณ ศูนย์พักพิงวัดป่าอัมพวัน (วัดป่าโนนทราย) จำนวน 60 ครัวเรือน 240 คน โดยมีหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ และ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหน่วยงาน One Home ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมบูรณาการ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประกอบด้วย การมอบถุงยังชีพ เล่นเกมส์ สมุดภาพระบายสี โยนห่วง วงล้อเสี่ยงดวง บริการส้มตำ จิตอาสาบริการตัดผมฟรี และให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

หมวดหมู่