ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวนเที่ยวงานประเพณี บุญบั้งไฟ ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ชวนเที่ยวงานประเพณี บุญบั้งไฟ  ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์  อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ภายในงานพบกับขบวนแห่บั้งไฟ ขบวนเซิ้งที่พร้อมเพรียงสวยงาม การแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง

กำหนดการ

29 พ.ค. 2565 ชมการประกวดขบวนเซิ้งบั้งไฟ สวยงาม

30 พ.ค. 2565 ชมการประกวดแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง ยิ่งใหญ่ ตระการตา

การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

                วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายตุ๋ย ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนา “ตำบลโพธิ์ เป็นชุมชนการเกษตร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ สังคมน่าอยู่ คู่การศึกษาดี”

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ดำเนินกิจกรรมปฏิรูปพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์  ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” สร้างความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  จึงประกาศนโยบายให้ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาล และโอกาสพิเศษ ต่างๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ กรณีเหตุพิเศษสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หมวดหมู่