ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ได้ดำเนินจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจร่วม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาศรีสะเกษ เพื่อบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

ตรวจพิจารณาสถานที่ในการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประจำปี 2565-2566

วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โยธาธิการและผังเมืองศรีสะเกษ โดย นางกฤตวรรณ สาทอง ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมตรวจพิจารณาสถานที่ในการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหสรพ ประจำปี 2565-2566 ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ สาขาโลตัส ศรีสะเกษ

จัดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลวิเคราะห์และจำแนกจัดกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 25564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลวิเคราะห์และจำแนกจัดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อระบบความช่วยเหลือพื้นที่ตำบลโพธ ิ์ณ ห้องประชุม อบต.โพธ ิ์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยและผลการดำเนินงานพื้นที่ตำบลโพธิ์ โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ เจ้าหน้าที่ อบต.โพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ทั้ง 6 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ  สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้

นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กร พบปะแลกเปลี่ยน แจ้งข้อราชการ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันนี้11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นำโดย นายอนุสันต์ ศิริไทยเจริญสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ทำความสะอาด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโพธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

วันที่ 10 มิถุนายน2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ดำเนินโครงการป่องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 9-12 มิ.ย.2564 บริการฉีดพ่นหมอกควัน และบริการหยอดสารเคมีกำจัดยุงลาย ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโพธิ์

Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2564 นี้เวลา 09.30 น.​ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ร่วมกันทำความสะอาดล้างถนนและบริเวณลานด้านหน้าสำนักงาน ทำความสะอาด เช็ด ถู สำนักงาน/จุดบริการประชาชน โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด สวมแมส ล้างมือ เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน 2564

วันนี้เวลา 09.30 น.​ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นำโดย​ นายอนุสันต์ ศิริไทยเจริญสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน 2564 ร่วมกันทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์,จุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

หมวดหมู่