ข่าวกิจกรรม

นายก อบต.โพธิ์ นำบุคลากรในสังกัดสืบสาน พระพุทธศาสนา ร่วมงานบุญกฐิน ประจำปี 2565

วันที่  30  ตุลาคม  2565  เวลา 09.00  น.  นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด  ร่วมกิจกรรมงานกฐินบ้านโพธิ์ ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบจตุปัจจัยอันเป็นบริวารกฐินไปบูรณปฏิสังขรณ์วัด และเป็นการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดบ้านโพธิ์  บ.โพธิ์ ม. 1 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ  โดยมียอดเงินกฐินทอดถวาย ทิ้งสิ้น  จำนวน  224,656  บาท

อบต.โพธิ์  แห่ขบวนกฐิน  ร่วมทำบุญงานกฐิน ประจำปี 2565

เรียน  ผู้บังคับบัญชา

          อบต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นำโดย นายตุ๋ย  ทองมิตร  นายก อบต.โพธิ์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานบุญกฐิน ในวันเสาร์ที่  22    ตุลาคม  2565  ณ  วัดบ้านโนนจาน  ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้  อบต.โพธิ์  ขอขอบคุณประชาชนในตำบลโพธิ์  ที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยมียอดทำบุญในขบวนแห่กฐิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 114,763 บาท ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ร่วมกันอย่างทั่วถึง           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 256

  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567 เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 และเดือนมกราคม – กันยายน 2566 โดยเป็นผู้สูงอายุเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 ณ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โพธิ์ อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ

† คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. สัญชาติไทย

2. เป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2507 ให้ถือว่าเกิด วันที่ 1 มกราคม 2507)

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

4. ไม่เป็นผู้ที่รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาล อบต. จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

† หลักฐานในการขึ้นทะเบียนดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี

หมวดหมู่