ข่าวกิจกรรม

นิเทศติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตาม กิจกรรม“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

เรียน ผู้บังคับบัญชา

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2566  นางสาววรรณ์ลดา  อภิรัตน์ธนินทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  นิเทศติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตาม กิจกรรม“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย โดยเด็ก สามารถสนทนาและตอบคำถามได้ว่า ผักที่ปลูกคือผักอะไร  สามารถนำไปใช้ประกอบอาหารอะไรได้บ้าง เช่น ผักชี  นำไปประกอบอาหารแกงจืดได้ และเด็กๆ ก็ชอบรับประทานแกงจืดค่ะ

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ“ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นายกตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและลูกจ้างร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ“ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ณ บริเวณลานโคปุระสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำ) ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นประธานในพิธี

โครงการ “ หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

  •  เรียน ผู้บังคับบัญชา
  • ตามที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “ หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอย่างพอเพียงภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แปลง นำโดย นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นั้น โดยในวันที่ 3 ก.พ. 2566 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต.โพธิ์ นำผลผลิตที่ได้ เช่น ผักกาด ผักบุ้ง มาจำหน่ายให้กับชุมชนเพื่อต่อยอดโครงการ “ หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
  • จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566   ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ 

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ โดยนายตุ๋ย ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, รองผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ,  ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก,  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม,  ผอ.รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์  เจ้าหน้าที่อบต.โพธิ์ทุกคน, เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้ากิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566   ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ 

          โดยได้รับเกียรติจากนายฤทธิชัย ชาลากูลพฤฒิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ เขต 2 มาเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงาน ซึ่งในงานมีการแสดงวงโปงลาง  การแสดงเล่นมายากล  การแสดงวงสตริง จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ   การแสดงของเด็กจาก ศพด.ม.1 โพธิ์, ศพด.โรงเรียนบ้านโพธิ์, โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก,  โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม และการแสดงจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์  ซึ่งในงานมีการแจกขนมให้เด็กๆ   กิจกรรมซุ้มเล่นเกมหรรษา แจกของขวัญมากมาย  พร้อมอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน  โดยผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 500 คน

          พร้อมนี้ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล ห้างร้านต่างๆ สถานประกอบการ เอกชน  ประชาชนในพื้นที่  และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน จนทำให้การจัดงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

รองนายก อบต.โพธิ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เเข่งขันกีฬาภายใน หลานย่าเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มอบหมายให้ นายวิชัย นัยนิตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วย นางปภาวดี ตุลาดิลก นักทรัพยากรบุคคล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เเข่งขันกีฬาภายใน หลานย่าเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ณ สนามกีฬา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕และกิจกรรม Big Cleaning day

วันพุธที่​ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.​ นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติประจำปี ๒๕๖๕ และกิจกรรม Big Cleaning day โดยได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และร่วมกันทำความสะอาด บริเวณอาคารสำนักงาน

อบต.โพธิ์ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระเดชพระคุณ พระราชกิตติรังษี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ อดีตเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ณ พระวิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธที่​ 20  ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น.​   องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นำโดย นายตุ๋ย ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  นางธัญภา  ยอดใส ประธานสภา อบต.โพธิ์  สมาชิกสภา อบต. โพธิ์  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  บุคลากรในสังกัด  และประชาชนใน ต.โพธิ์  เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระเดชพระคุณ​ พระราชกิตติรังษี​ (บุญทัน สนตจิตโต)​ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 อดีตเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม​ พระอารามหลวง ณ​ พระวิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง​ อำเภอเมืองศรีสะเกษ​ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 และได้มีการสวดพระอภิธรรมทุกคืน
หมวดหมู่