ข่าวกิจกรรม

✴️✴️กิจกรรม ✴️✴️ ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ในทุกวันอังคารของสัปดาห์

การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

                วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายตุ๋ย ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนา “ตำบลโพธิ์ เป็นชุมชนการเกษตร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ สังคมน่าอยู่ คู่การศึกษาดี”

การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ครั้งแรก

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจิรศักดิ์ ศรีอร่าม ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  และนายชิดชัย จารัตน์  ท้องถิ่นอำเภอเมืองศรีสะเกษ  เข้าร่วมประชุมการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ครั้งแรก  ตามประกาศอำเภอเมืองศรีสะเกษ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  มติที่ประชุมเลือก นางธัญภา ยอดใส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ หมู่ที่ ๓  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ได้ดำเนินจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจร่วม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาศรีสะเกษ เพื่อบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

ตรวจพิจารณาสถานที่ในการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประจำปี 2565-2566

วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โยธาธิการและผังเมืองศรีสะเกษ โดย นางกฤตวรรณ สาทอง ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมตรวจพิจารณาสถานที่ในการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหสรพ ประจำปี 2565-2566 ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ สาขาโลตัส ศรีสะเกษ

จัดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลวิเคราะห์และจำแนกจัดกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 25564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลวิเคราะห์และจำแนกจัดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อระบบความช่วยเหลือพื้นที่ตำบลโพธ ิ์ณ ห้องประชุม อบต.โพธ ิ์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยและผลการดำเนินงานพื้นที่ตำบลโพธิ์ โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ เจ้าหน้าที่ อบต.โพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ทั้ง 6 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ  สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้

นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กร พบปะแลกเปลี่ยน แจ้งข้อราชการ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

หมวดหมู่