ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมงานบุญมหาสังฆทาน วัดบ้านโพธิ์ ประจำปี 2566

  • ในวันพุธที่  16  สิงหาคม  2566  เวลา  09.30  น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  นำโดยนายตุ๋ย  ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง และลูกจ้างในสังกัด  ร่วมงานบุญมหาสังฆทาน ประจำปี 2566  พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหาร น้ำดื่ม  เพื่อสืบทอดงานประเพณีให้ดำรงคงไว้ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  ซึ่งได้ร่วมกันทำมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน โดยมีพระสงฆ์จาก 3  ตำบล  คือ ตำบลโพธิ์  ตำบลโพนเขวา  และตำบลหนองแก้ว ได้มาร่วมลงอุโบสถสามัคคี โดยมีสาธุชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  ร่วมถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณีและวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา  ประจำปี  2566

  • วันที่  5  สิงหาคม  2566  เวลา  08. 30 น. เป็นต้นไป  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  นำโดยนายตุ๋ย  ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  คณะผู้บริหาร  พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัด  ร่วมใจ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน  พร้อมจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน – ไทยธรรม  แด่พระภิกษุสงฆ์  จำนวน  9 วัด  เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดระยะเวลา  3  เดือน  ของเทศกาลเข้าพรรษา  ณ  อุโบสถวัดบ้านโพธิ์  วัดป่าอัมพวัน  วัดหนองเข็ง  วัดเหล่าแค  วัดโนนดั่ง  วัดโนนแค(วัดชนะสงคราม)  วัดเฉลิมกาญจนาราม ที่พักสงฆ์บ้านอีลอก และวัดบ้านโนนจาน  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และวันสำคัญทางศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป 

อบต.โพธิ์ ลงนาม MOU บูรณาการ 15 หน่วยงาน ขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สู่การพัฒนาวัดและชุมชนอย่างยั่งยืน

  • วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดบ้านโพธิ์ ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด ชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา และ ภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ตำบลโพธิ์ จำนวน 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย วัดบ้านโพธิ์ วัดกลางสุนทราวาส องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม. 1 โพธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ หมู่บ้านโพธิ์ หมู่บ้านอีลอก หมู่บ้านโนนจาน หมู่บ้านโนนหุ่ง-น้ำท่วม หมู่บ้านหนองหว้า หมู่บ้านโนนกอง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) โดยมี พระมหาสำเร็จ ปทุมสิริ เจ้าคณะตำบลโพธิ์ กล่าวให้โอวาท และเปิดการประชุมฯ นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และนายเคน นัยนิตย์ กำนันตำบลโพธิ์ กล่าวรายงาน หลังจากเสร็จพิธีลงนามฯ ทุกหน่วยงานร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5ส (กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day) บริเวณภายในวัดบ้านโพธิ์ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า และนำรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดพื้นรอบนอกของอุโบสถ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถาน และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

สารประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.-16.00 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พนักงานจ้างลูกจ้าง และกลุ่มสตรีตำบลโพธิ์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิตของสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมให้สตรีมีอาชีพ มีรายได้และเศรษฐกิจที่ดี โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมทำน้ำพริก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖

  ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นำโดย นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเปิดโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก นายฤทธิชัย ชาลากูลพฤฒิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ในการจัดโครงการครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดขบวนแห่บั้งไฟ การประกวดขบวนฟ้อนรำ การจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน และการแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูง

หมวดหมู่