ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖

  ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นำโดย นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเปิดโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก นายฤทธิชัย ชาลากูลพฤฒิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ในการจัดโครงการครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดขบวนแห่บั้งไฟ การประกวดขบวนฟ้อนรำ การจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน และการแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูง

นิเทศติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตาม กิจกรรม“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

เรียน ผู้บังคับบัญชา

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2566  นางสาววรรณ์ลดา  อภิรัตน์ธนินทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  นิเทศติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตาม กิจกรรม“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย โดยเด็ก สามารถสนทนาและตอบคำถามได้ว่า ผักที่ปลูกคือผักอะไร  สามารถนำไปใช้ประกอบอาหารอะไรได้บ้าง เช่น ผักชี  นำไปประกอบอาหารแกงจืดได้ และเด็กๆ ก็ชอบรับประทานแกงจืดค่ะ

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ“ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นายกตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและลูกจ้างร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ“ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ณ บริเวณลานโคปุระสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำ) ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นประธานในพิธี

โครงการ “ หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

  •  เรียน ผู้บังคับบัญชา
  • ตามที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “ หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอย่างพอเพียงภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แปลง นำโดย นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นั้น โดยในวันที่ 3 ก.พ. 2566 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต.โพธิ์ นำผลผลิตที่ได้ เช่น ผักกาด ผักบุ้ง มาจำหน่ายให้กับชุมชนเพื่อต่อยอดโครงการ “ หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
  • จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566   ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ 

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ โดยนายตุ๋ย ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, รองผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ,  ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก,  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม,  ผอ.รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์  เจ้าหน้าที่อบต.โพธิ์ทุกคน, เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้ากิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566   ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ 

          โดยได้รับเกียรติจากนายฤทธิชัย ชาลากูลพฤฒิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ เขต 2 มาเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงาน ซึ่งในงานมีการแสดงวงโปงลาง  การแสดงเล่นมายากล  การแสดงวงสตริง จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ   การแสดงของเด็กจาก ศพด.ม.1 โพธิ์, ศพด.โรงเรียนบ้านโพธิ์, โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก,  โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม และการแสดงจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์  ซึ่งในงานมีการแจกขนมให้เด็กๆ   กิจกรรมซุ้มเล่นเกมหรรษา แจกของขวัญมากมาย  พร้อมอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน  โดยผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 500 คน

          พร้อมนี้ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล ห้างร้านต่างๆ สถานประกอบการ เอกชน  ประชาชนในพื้นที่  และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน จนทำให้การจัดงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

หมวดหมู่