กัลญา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แยกเป็นรายเดือน

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566 รอบ 6 เดือน

   ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตค.65-มีค.66

   ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต-ตค.65-มีค.66
   สรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy

   หมวดหมู่