กัลญา

ดำเนินการสำรวจติดตามความพร้อมของศูนย์ต้นแบบประจำจังหวัด ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง การสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีสู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 241 ปี และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประเพณีเฉลิมฉลองเมืองศรีสะเกษ

ประกาศสรรหาผู้ประสงค์ที่จะทำการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน โครงการขุดลอกหนองบัวน้อยสาธารณประโยชน์ (โครงการดินแลกน้ำ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

หมวดหมู่