Monthly Archives: ตุลาคม 2564

ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ที่ได้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง

ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ที่ได้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง

ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้สมัครรับเลือกตั้ง

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำวันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

หมวดหมู่