✴️✴️กิจกรรม ✴️✴️ ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ในทุกวันอังคารของสัปดาห์

หมวดหมู่