โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หมวดหมู่