โครงการ “ หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

  •  เรียน ผู้บังคับบัญชา
  • ตามที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “ หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอย่างพอเพียงภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แปลง นำโดย นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นั้น โดยในวันที่ 3 ก.พ. 2566 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต.โพธิ์ นำผลผลิตที่ได้ เช่น ผักกาด ผักบุ้ง มาจำหน่ายให้กับชุมชนเพื่อต่อยอดโครงการ “ หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
  • จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
หมวดหมู่