โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้เด็กปฐมวัย

(กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย)

วันที่  12  กรกฎาคม  2566  เวลา  09.00 น.  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย  นำโดยนายตุ๋ย   ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในพื้นที่  โรงเรียนในพื้นที่  พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อสม. และประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์  เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ครู  ผู้ปกครองและชุมชน ได้ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และกำจัดลูกน้ำยุงลายในศูนย์ฯ และบริเวณใกล้เคียง ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และมาตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดหมู่