โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

วันที่ 10 มิถุนายน2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ดำเนินโครงการป่องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 9-12 มิ.ย.2564 บริการฉีดพ่นหมอกควัน และบริการหยอดสารเคมีกำจัดยุงลาย ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโพธิ์

หมวดหมู่