โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖

  ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นำโดย นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเปิดโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก นายฤทธิชัย ชาลากูลพฤฒิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ในการจัดโครงการครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดขบวนแห่บั้งไฟ การประกวดขบวนฟ้อนรำ การจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน และการแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูง

หมวดหมู่