เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน สานสัมพันธ์ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม “เยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มอบหมายให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ออกเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เป็นการสร้างความอบอุ่น และเพื่อให้ทราบถึงความต้องการและอุปสรรคปัญหาภายในครอบครัวของเด็กนักเรียน เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและได้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
หมวดหมู่