อบต.โพธิ์ เข้าร่วมประชุมเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองท้องถิ่น (Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 – 17.30 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้มอบหมายให้ นางสาววรรณ์ลดา อภิรัตน์ธนินทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมี

ส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองท้องถิ่น (Youth Participation Local Governance : International Knowledge Exchange Forum) ในหัวข้อ แพลตฟอร์มและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมและตัวอย่างกลไกสภาเด็กและเยาวชนในประเทศต่างๆ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

หมวดหมู่