อบต.โพธิ์ : ประชุมตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ระดับอปท. ประจำปี 2565

หมวดหมู่