องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพระดม ทุนเพื่อการศึกษา จัดสร้างบ้านลาวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในชุมชน

หมวดหมู่