องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 256

  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567 เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 และเดือนมกราคม – กันยายน 2566 โดยเป็นผู้สูงอายุเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 ณ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โพธิ์ อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ

† คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. สัญชาติไทย

2. เป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2507 ให้ถือว่าเกิด วันที่ 1 มกราคม 2507)

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

4. ไม่เป็นผู้ที่รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาล อบต. จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

† หลักฐานในการขึ้นทะเบียนดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี

หมวดหมู่