ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เคลือบฟลูออไรด์ป้องกันเด็กปฐมวัยฟันผุ


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เข้ารับบริการการตรวจสุขภาพประจำภาคเรียน (รอบ 6 เดือน) การตรวจสุขภาพเด็กทั่วไป ตรวจเช็คสุขภาพช่องปากและฟัน และการเคลือบฟลููออไรด์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลฟัน และการดูแลสุขภาพทางช่องปากให้สะอาดอย่างถูกสุขนิสัย เพื่อป้องกันฟันผุ
หมวดหมู่