ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 โพธิ์ สังกัด อบต.โพธิ์ รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. การประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ครั้งที่ 1/2565

หมวดหมู่