ร้านสมเกียรติการเกษตร มอบเมล็ดพันธุ์ผักสนับสนุนกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นักวิชาการศึกษาชำนาญ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากร้านสมเกียรติการเกษตร “ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” เพื่อสนับสนุน กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย” ในการนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ขอขอบพระคุณร้านสมเกียรติการเกษตร เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
หมวดหมู่