รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ : 77.71 คะแนน

หมวดหมู่