ประชุมบุคลากรกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางสาววรรณ์ลดา อภิรัตน์ธนินทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องปฏิบัติราชการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อแจ้งข้อราชการจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ และเรื่องอื่นๆ ให้ทราบและถือปฏิบัติ โดยมีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
หมวดหมู่