ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ที่ได้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง

ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้สมัครรับเลือกตั้ง

หมวดหมู่