ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อันต้องเสียภาษีประจำปี พ.ศ.2566 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 045 826 383

หมวดหมู่