ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จะใช้ในสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดหมู่