ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

หมวดหมู่