ประกาศสรรหาผู้ประสงค์ที่จะทำการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน โครงการขุดลอกหนองบัวน้อยสาธารณประโยชน์ (โครงการดินแลกน้ำ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

หมวดหมู่