ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ดำเนินกิจกรรมปฏิรูปพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์  ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” สร้างความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  จึงประกาศนโยบายให้ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาล และโอกาสพิเศษ ต่างๆ

หมวดหมู่