บุคลากรทางการศึกษา อบต.โพธิ์เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย

  • วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. บุคลากร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ประกอบด้วย ครู ผู้ช่วยครู และนักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย EP.2 และผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี (ผ่านระบบออนไลน์) ในหัวข้อ “การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หัวข้อ การใช้แบบบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคล : ลักษณะบาดแผลของการบาดเจ็บแต่ละชนิด” จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
หมวดหมู่